FAQ’S

Hoe vallen de shirts?

De mannenshirts zijn er in twee varianten; classicfit en slimfit. De classicfit valt soepel maar zeker niet wijd, de slimfit uiteraard strak. De dames shirts zijn getailleerd en vallen conform de maat die je normaliter ook hebt.

Hoe zijn de shirts bedrukt?

De shirts zijn bedrukt met vinyldruk, full colourdruk en zeefdruk.

Hoe was ik mijn kleding?

Was je kleding nooit heter dan 30 graden, binnenstebuiten. Gebruik geen agressieve vlekwijderaars. Dit is het beste voor het milieu en voor je kleding!

Mijn shirt is niet naar wens! Kan ik het ruilen?

Valt de maat niet goed uit of wil je toch dat andere shirt, stuur het shirt dan binnen 7 dagen retour met een briefje wat er aan schort. No problem!

Ik heb zelf een idee voor een utrechtshirt, kunnen jullie dat drukken?

Dat kan! Kijk eens op www.katoenfabriek.com.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn shirt ontvang?

Wij verzenden alle bestelling op vrijdag. De zaterdag na je bestelling kan je de bestelling dus verwachten!

Hebben jullie ook algemene voorwaarden?

Jazeker:

Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website utrechtshirts.nl en op alle aanbiedingen, alle offertes en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en utrechtshirts.nl.

Artikel 2- Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.2 Utrechtshirts.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Een bijdrage in de verzendkosten wordt, voorafgaand aan het bestellen, aan u vermeld. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3- Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.2 Utrechtshirts.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.3 Utrechtshirts.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft afgesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.

3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

Artikel 4- Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van utrechtshirts.nl van uw bestelling.

4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door is geaccepteerd.

Artikel 5- Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 30 dagen.

5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.4 Indien u zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan utrechtshirts.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6- Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal utrechtshirts.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico aan u overgaan.

Artikel 7- Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Utrechtshirts.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.

7.2 De kosten voor het terugzenden van het betreffende product komen voor eigen rekening.

Artikel 8- Garanties
8.1 Utrechtshirts.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

8.2 U dient het geleverde product op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal utrechtshirts.nl binnen 30 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag wordt geretourneerd. U kunt utrechtshirts.nl ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is utrechtshirts.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van utrechtshirts.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9- Eigendomsvoorbehoud
Utrechtshirts.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is gedaan.

Artikel 10- Betaling
10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst kunt u alleen kiezen voor Ideal betaling.

10.2 Utrechtshirts.nl gaat pas over tot de levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen.

Artikel 11- Incassokosten
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan utrechtshirts.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die utrechtshirts.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom, als utrechtshirts.nl kan aantonen dat zij hogere heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12- Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij utrechtshirts.nl, handelsnaam van Katoenfabriek v.o.f.  haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie utrechtshirts.nl niet gelieerd is.

12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van 1 hardcopy.

12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13- Aansprakelijkheid
13.1 Indien door utrechtshirts.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van utrechtshirts.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties) is geregeld.

13.2 De aansprakelijkheid van utrechtshirts.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 Utrechtshirts.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist is, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van utrechtshirts.nl, waaronder de Website, door een derde.

13.4 De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van utrechtshirts.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 14- Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15- Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Utrechtshirts.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Utrechtshirts.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16- Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

16.2 De administratie van Website geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

16.3 Utrechtshirts.nl is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u of een derde over te dragen.

16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Utrechtshirts.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17- Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijden door utrechtshirts.nl aangepast worden. Utrechtshirts.nl adviseert daarom regelmatig de Algemene Voorwaarden te bekijken.

KVK nummer:30217015